NOVÁ hlavice HR90EE

NOVÁ hlavice HR90EE
23.08.2013

Honeywell TheraPro HR90EE je elektronická termostatická hlavice moderního vzhledu, jejíž funkce poskytují maximální pohodlí, a zároveň uspoří náklady na vytápění. Hlavice je využívána jako samostatný inteligentní regulátor pro řízení otopného tělesa. Jakmile dojde ke stisku tlačítka nebo pohybu otočného kolečka, aktivuje se podsvícení displeje, který je tak výborně čitelný. Poloha displeje je nastavitelná, aby si ji uživatel mohl přizpůsobit podmínkám v místě instalace. Montáž hlavice a její uvedení do provozu jsou velmi rychlé díky jednoduchému nasazení na ventil a třem standardním přednastaveným časovým programům, které jsou připraveny. Časový program může být samozřejmě přizpůsoben každodennímu režimu uživatele. K dispozici je 6 časových úseků pro každý den, a 3 různé úrovně žádané teploty, které jsou volně nastavitelné, což přináší zvýšený komfort.

 

Podle potřeby je také možné zvolit jak různé provozní režimy, tak i funkce pro zvláštní dny a příležitosti:
• Automatický, ECO nebo manuální provoz
• Dovolená, párty nebo zvláštní den

 

Funkce pro zvláštní den znamená odlišný denní program, který může být nastaven například pro výjimečné dny, jako jsou svátky, volné dny, apod.

 

Funkce zaměřené na úsporu energie:
- Jestliže je aktivována funkce rozpoznání otevřeného okna, ventil otopného tělesa se v době větrání automaticky uzavře
- Stiskem tlačítka ECO se nastavení žádané teploty okamžitě sníží o 3°C
- Jestliže je aktivována funkce optimalizace (optimalizace Start nebo optimalizace Start/Stop), bude regulátor předtápět nebo předtápět/nedotápět tak, aby bylo v naprogramovaném čase žádané teploty již docíleno.
Aktivace speciálních funkcí regulátoru je volitelná.

 

Příklady:
• Nastavení jazyka, včetně češtiny
• Podsvícení displeje zapnuto/vypnuto
• Aktivace a nastavení citlivosti funkce rozpoznání otevřeného okna
• Zdvih ventilu
• Omezení nastavitelné žádané teploty (min/max nastavitelná teplota)
• Teplotní offset – posun naměřené teploty
• Namísto funkce rozpoznání otevřeného okna lze připojit kabelem okenní kontakt
• Dětská pojistka (uzamčení hlavice)
• Ochrana ventilu proti zatuhnutí

 

Hlavní rysy:
• Nový atraktivní vzhled, vyrobeno z vysoce kvalitního plastového materiálu, lesklý povrch
• Podsvícený displej s vynikající čitelností a ostrým zobrazením textu
• Přizpůsobitelný úhel náklonu displeje, nastavitelná poloha v rozmezí 0 - 40°
• Výběr z různých jazyků včetně češtiny
• Rychlá montáž a uvedení do provozu díky jednoduchému nasazení na ventil a 3 přednastaveným časovým programům
• Instalace na nejužívanější termostatické ventily, připojovací závit M30x1,5 (v balení adaptér pro ventil Danfoss RA a adaptér M28x1,5 – Comap/Herz)
• Různé funkce pro zvláštní dny a příležitosti (dovolená, párty, samostatný časový program pro zvláštní den)
• Doplňkové funkce pro úsporu energie jako ECO režim, detekce otevřeného okna a optimalizace vytápění
• Možnost připojení jak externího snímače pro měření pokojové teploty a změnu nastavení žádané hodnoty, tak okenního kontaktu (kabelem)
• Časový program uložený v hlavici je možné překopírovat do dalších hlavic
• Ochrana proti odcizení hlavice i baterií
• Dětská pojistka

 

Přijít na zboží do E-SHOPU.box table

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Richard PřibylRichard Přibyl Jaroslav BuriánekJaroslav Buriánek

Podmienky ochrany osobných údajov – GDPR

 

I.             Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podla čl. 4 bod 7 nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je A-TECHNOLOGY SK s.r.o. IČ 45583641 so sídlom Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správca sú

adresa:

Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná

email:

info@topmat.sk

telefon:         +420 733 133 673

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden až viacero zvláštných faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

II.           Zdroje a kategorie/rozsah spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy a to:

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje pre prístup na www a údaje, ktoré boli oznámené správcovi subjektom údajov pri rokovaní o uzavretí či zmene už uzatvorenej zmluvy a pri plnení zmluvy.

 

 

III.        Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

 1. Účelom spracovávania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť
 • zasílanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe.

 

 

 

IV.          Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevýhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovániu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže prípadne vykoná anonymizáciu.

 

 

 

V.            Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • podieľajúce sa na dodaniu tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na servise a reklamáciu tovaru na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania www stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránok,
 • zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.          Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • parvo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.       Podmienky zabezpečujúce osobných údajov

 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátové a technické zabezpečenie (heslá, šifrovanie, obmedzenie prístupu pomocou AD, uzamknutej miestnosti pre uchovávanie osobných údajov).

 

  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.     Závěrečné ustanovenia

 1. Týmto informujeme všetkých zákazníkov a dodávatelov vyššie uvedeného správcu o podmienkach ochrany osobných údajov.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám pošle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

Tieto podmienky nabývajú účinnosti dňom 25.5.2018.