CM 727 RF

Honeywell CM 727 RF
Název: Honeywell CM 727 RF
Kód: CMT727D1016
Merná jednotka: ks

Regulátor CM727 je určen pro automatické řízení otopných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobně, dle nastaveného časového a teplotního programu. Sada bezdrátového regulátoru teploty CM727 obsahuje pokojovou jednotku CMT727A a reléovou jednotku R6660D (HC60NG). K pokojové jednotce není nutné instalovat žádná kabelová vedení. Je zapotřebí pouze vedení mezi reléovou jednotkou a regulovaným zařízením (např. kotlem) a instalovat pokojovou jednotku na vhodném místě, kde spolehlivě funguje RF komunikace. Regulátor CM727 používá spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868MHz.
Používá se k ovládání kombinovaných plynových nebo olejových kotlů, oběhových čerpadel, termoelektrických pohonů, zónových ventilů, přímotopných elektrických těles (<10A).
Zdroj napájení Pokojová jednotka CMT727: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie jsou součástí dodávky; reléová jednotka: síťové napájení 230 V, 50 Hz
Životnost baterií Minimálně 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a zatížitelnost kontaktů spínače Přepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporově, 3 A induktivně
Certifikace výrobku CE
Krytí IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové komunikace 868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování Třída přijímače 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tloušťka vodičů 2,5 mm2
Rozsah teplotního nastavení 0 ... 35 oC
Řídící funkce Fuzzy Logic Algoritmus
Teplotní nastavení pro den 6
Rozlišení nastavení času Čas - 1 minuta, časový program - kroky po 10 minutách
Vytápění / chlazení vytápění nebo chlazení
Funkce ručního ovládání Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany (OFF)
Dovolená ano
Optimalizace ne
Standardní časový formát displeje 24 h
Tlačítko Party ano
Funkce denní přestávky ano
Jazyk na ovládacím panelu Anglicky
Jazyk specifikace CZ, SK, PL
Další popis Možnost nastavení až 4 nezávislých teplotních změn během jednoho dne
Každá pokojová jednotka může být navázána na několik reléových jednotek (např. pro regulaci několik a topných panelů)
Automatická změna mezi letním a zimním časem
Použitý časový program je uložen v EEPROM
Přednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou jednotkou a reléovou jednotkou
Servisní režim pro detailní nastavení
Cena bez DPH: 78.48,- €
Cena s DPH: 94.18,- €
ks pridať do košíka
box table

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Richard PřibylRichard Přibyl Jaroslav BuriánekJaroslav Buriánek

Podmienky ochrany osobných údajov – GDPR

 

I.             Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podla čl. 4 bod 7 nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je A-TECHNOLOGY SK s.r.o. IČ 45583641 so sídlom Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správca sú

adresa:

Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná

email:

info@topmat.sk

telefon:         +420 733 133 673

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden až viacero zvláštných faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

II.           Zdroje a kategorie/rozsah spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy a to:

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje pre prístup na www a údaje, ktoré boli oznámené správcovi subjektom údajov pri rokovaní o uzavretí či zmene už uzatvorenej zmluvy a pri plnení zmluvy.

 

 

III.        Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

 1. Účelom spracovávania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť
 • zasílanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe.

 

 

 

IV.          Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevýhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovániu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže prípadne vykoná anonymizáciu.

 

 

 

V.            Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • podieľajúce sa na dodaniu tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na servise a reklamáciu tovaru na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania www stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránok,
 • zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.          Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • parvo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.       Podmienky zabezpečujúce osobných údajov

 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátové a technické zabezpečenie (heslá, šifrovanie, obmedzenie prístupu pomocou AD, uzamknutej miestnosti pre uchovávanie osobných údajov).

 

  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.     Závěrečné ustanovenia

 1. Týmto informujeme všetkých zákazníkov a dodávatelov vyššie uvedeného správcu o podmienkach ochrany osobných údajov.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám pošle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

Tieto podmienky nabývajú účinnosti dňom 25.5.2018.