Vonkajšie aplikácie 

DEVIsafe™ 20T / 230V

Dvoužilové odporové topné kabely DEVIsafe™ s ochranou proti UV záření jsou určeny pro ochranu střešních konstrukcí před ledem a sněhem. Výkon kabelu je 20W/m, 230V.

DEVIsafe™ 20T / 400V

Dvoužilové odporové topné kabely DEVIsafe™ s ochranou proti UV záření jsou určeny pro ochranu střešních konstrukcí před ledem a sněhem. Výkon kabelu je 20W/m, 400V.

DEVIsnow™ 300T (DTCE) / 230V

Dvoužilové odporové topné rohože DEVIsnow™ 300T, dříve DTCE-300, 230V jsou určeny pro vyhřívání příjezdových pásů pro kola automobilu. Topné pásy jsou z výroby dodávány v šířích 0,5m a 0,75m.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) / 230V

Dvoužilový odporový topný kabel DEVIsnow™ 30T, dříve DTCE 30, jsou určeny pro vyhřívání venkovních betonových ploch proti ledu a sněhu. Výkon kabelu je 30W/m, 230V.

DEVIsnow™ 30T (DTCE) / 400V

Dvoužilový odporový topný kabel DEVIsnow™ 30T, dříve DTCE 30, jsou určeny pro vyhřívání venkovních betonových ploch proti ledu a sněhu. Výkon kabelu je 30W/m, 400V.

DEVIasphalt™ 30T (DTIK) / 400V

Dvoužilový topný kabel DEVIasphalt™ 30T, dříve DTIK-30/400V se studeným koncem a výkonem 30W/m, 400V. Kabely jsou určeny pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem a jsou vhodné pro asfaltové aplikace. 

DEVIasphalt™ 300T (DTIK) / 400V

Topné rohože DEVIasphalt™ 300T, dříve DEVImat DTIK-300, o výkonu 300W/m2, 400V jsou speciálně určené pro venkovní plochy, vhodné i pro aplikace do asfaltových ploch. Topné pásy jsou z výroby dodávány v šířích 0,5m, 0,75m a 1m.

DEVIbasic™ 20S (DSIG) / 230V

Jednožilové odporové topné kabely DEVIbasic™ 20S, dříve DSIG 20, jsou výhradně určeny na ochranu venkovních ploch od ledu a sněhu. Výkon kabelu je 20W/m, 230V.

DEVIbasic™ 20S (DSIG) / 400V

Jednožilové odporové topné kabely DEVIbasic™ 20S, dříve DSIG 20, jsou výhradně určeny na ochranu venkovních ploch od ledu a sněhu. Výkon kabelu je 20W/m, 400V.

Regulácia

Regulace Devireg™ pro venkovní ochranné aplikace. 

 

Príslušenstvo

Úchyty, řetězy, instalační vodící lišty a jiné DEVI příslušenství pro montáž topných kabelů pro venkovní ochranné aplikace.

box table

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Richard PřibylRichard Přibyl Jaroslav BuriánekJaroslav Buriánek

Podmienky ochrany osobných údajov – GDPR

 

I.             Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podla čl. 4 bod 7 nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je A-TECHNOLOGY SK s.r.o. IČ 45583641 so sídlom Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správca sú

adresa:

Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná

email:

info@topmat.sk

telefon:         +420 733 133 673

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden až viacero zvláštných faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

II.           Zdroje a kategorie/rozsah spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy a to:

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje pre prístup na www a údaje, ktoré boli oznámené správcovi subjektom údajov pri rokovaní o uzavretí či zmene už uzatvorenej zmluvy a pri plnení zmluvy.

 

 

III.        Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

 1. Účelom spracovávania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť
 • zasílanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe.

 

 

 

IV.          Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevýhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovániu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže prípadne vykoná anonymizáciu.

 

 

 

V.            Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • podieľajúce sa na dodaniu tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na servise a reklamáciu tovaru na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania www stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránok,
 • zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.          Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • parvo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.       Podmienky zabezpečujúce osobných údajov

 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátové a technické zabezpečenie (heslá, šifrovanie, obmedzenie prístupu pomocou AD, uzamknutej miestnosti pre uchovávanie osobných údajov).

 

  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.     Závěrečné ustanovenia

 1. Týmto informujeme všetkých zákazníkov a dodávatelov vyššie uvedeného správcu o podmienkach ochrany osobných údajov.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám pošle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

Tieto podmienky nabývajú účinnosti dňom 25.5.2018.