katalógové listy

NázevVelikostSoubor
Honeywell CM 507640.43 KBpdf
Honeywell CM 7071.14 MBpdf
Honeywell CM 727 RF704.57 KBpdf
Honeywell CM 927 RF877.34 KBpdf
Honeywell CM 907599.85 KBpdf
Prostorový termostat T4360A425.53 KBpdf
Prostorový termostat T4360BCEF425.53 KBpdf
Prostorový termostat T4360D425.53 KBpdf
Kaskádový řadič AX406.52 KBpdf
Regulátor SMILE 3515.43 KBpdf
Dálkové ovládání s možností korekce 491.6 KBpdf
Prostorové čidlo491.6 KBpdf
Hlavice HR 80245 KBpdf
Externí anténa pro regulátor HCE80160.96 KBpdf
Regulátor pro 3-bodově řízený směšovací ventil s pohonem866.44 KBpdf
EVO Touch614.35 KBpdf
Zónový regulátor pro 5 zón HCE401.22 MBpdf
Zónový regulátor pro 5 zón HCE80, HCC80, HCE80R, HCC80R1.13 MBpdf
Pojistná odtoková armatura327.6 KBpdf
Regulátor tahu pro kotle na pevná paliva223.53 KBpdf
Termostatický ventil V2020340.51 KBpdf
Termostatický ventil V2050307.17 KBpdf
Sada omezovače teploty vratné vody689.73 KBpdf
Termostatický ventil "Design edice" V20801.04 MBpdf
Honeywell 2080fl 356.44 KBpdf
Honeywell HR20282.54 KBpdf
Honeywell HR401.03 MBpdf
Thera 2261.57 KBpdf
Thera 3 308.7 KBpdf
Thera 4 295.17 KBpdf
Thera RTL208.8 KBpdf
Verafix šroubení572.56 KBpdf
Rozdělovací ventil s elektrickým pohonem V4044478.85 KBpdf
VC ventil755.42 KBpdf
Redukční ventil D04FS251.86 KBpdf
Redukční ventil D06F276.14 KBpdf
Alwa Kombi - 4761.3 KBpdf
Kombi 3 Plus1.39 MBpdf
Membránový pojistný ventil 424.89 KBpdf
Třícestný směšovací ventil Corona 376.88 KBpdf
Čtyřcestný směšovací ventil Corona365.49 KBpdf
ALWA-FROST554.73 KBpdf
Napouštěcí stanice NK295C282.44 KBpdf
Elektronická automatika pro Primus Plus86.09 KBpdf
Vodní filtr miniPlus199.33 KBpdf
Vodní filtr miniPlus s redukčním ventilem463.27 KBpdf
Rotační servopohon Corona368.74 KBpdf
Termoelektrický pohon Smart-T277.37 KBpdf
Klapkový pohon SmartAct535.55 KBpdf
Detektor úniku plynu přenosný 225.78 KBpdf
HR90EE419.68 KBpdf
box table

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Richard PřibylRichard Přibyl Jaroslav BuriánekJaroslav Buriánek

Podmienky ochrany osobných údajov – GDPR

 

I.             Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podla čl. 4 bod 7 nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je A-TECHNOLOGY SK s.r.o. IČ 45583641 so sídlom Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správca sú

adresa:

Podnikateľská 832/7, 900 42 Dunajská Lužná

email:

info@topmat.sk

telefon:         +420 733 133 673

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden až viacero zvláštných faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

II.           Zdroje a kategorie/rozsah spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy a to:

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje pre prístup na www a údaje, ktoré boli oznámené správcovi subjektom údajov pri rokovaní o uzavretí či zmene už uzatvorenej zmluvy a pri plnení zmluvy.

 

 

III.        Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

 1. Účelom spracovávania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť
 • zasílanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej podobe.

 

 

 

IV.          Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevýhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovániu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže prípadne vykoná anonymizáciu.

 

 

 

V.            Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • podieľajúce sa na dodaniu tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na servise a reklamáciu tovaru na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania www stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránok,
 • zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.          Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • parvo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.       Podmienky zabezpečujúce osobných údajov

 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátové a technické zabezpečenie (heslá, šifrovanie, obmedzenie prístupu pomocou AD, uzamknutej miestnosti pre uchovávanie osobných údajov).

 

  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.     Závěrečné ustanovenia

 1. Týmto informujeme všetkých zákazníkov a dodávatelov vyššie uvedeného správcu o podmienkach ochrany osobných údajov.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám pošle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

Tieto podmienky nabývajú účinnosti dňom 25.5.2018.